สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน


 สีเหลือง หมายถึง ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี มีพลัง สร้างสรรค์สังคม

 

ปรัชญา

ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม

 

คติพจน์

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า หมายถึง ความสดชื่น

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นมะขาม หมายถึง ความอดทน

Visitors: 212,831