คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
1.   นายนำชัย  แซ่ตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2.   นายคมกฤช   ไพบูลย์รุ่งเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3.   นายถวัลย์  ศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4.   ร.ต.ต.วิรัตน์  สะมะถะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5.   นายประดิษ  รัชฎาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6.   นางสาววนิชดา  ตันติลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7.   นายวิทยา  แสงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8.   นางศุลีมาศ  พานอินทร์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
9.   นายเรวัต  เมืองคำ ผู้แทนครู กรรมการ
10.  นางอำนวย  ทองสี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
11.  นางบุษบา  วงษ์พานิช ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กรรมการ
12.  นายประจิน  แสงสว่าง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
13.  พระมหาจินตวัฒน์ จรุวฑโน ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
14.  พระมหาอภิวัฒน์  จนทสาโร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
15.  นายสมศักย์  แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
Visitors: 213,598