ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

นายสมศักย์  แย่มนุ่น
ผู้อำนวยการ
นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ
รองผู้อำนวยการ


นายบุญชู อนุสนธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายเรวัต เมืองคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายสุรพล มาคล้าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอนุรักษ์  ภักดีรักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


Visitors: 204,412