ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

นายวิชาญ  การะเกตุ
ผู้อำนวยการ
                                       
นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ                                                       นายจตุรงค์   ก้านศรี      
รองผู้อำนวยการ                                                                       รองผู้อำนวยการ  


 
นายบุญชู อนุสนธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางหาดแก้ว  ทองขาว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายสุรพล มาคล้าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอนุรักษ์  ภักดีรักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


Visitors: 212,823