ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2561)


จำนวนผู้บริหาร/ครูประจำการจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งานที่ปฏิบัติ และเพศ
Visitors: 213,599