วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน รักชาติ รักความเป็นไทย ออกกำลังกายเป็นนิจ ดำเนินชีวิตใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วม รวมใจพัฒนาครู ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็งและมีระสิทธิภาพ
 2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรู้สามารถจัดการเรียนรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์โรงเรียนบางระจันวิทยา

 1. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน
 4. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 5. ผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนและท้องถิ่นเข้ามาร่วมระดมทุนและทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์โรงเรียนบางระจันวิทยา

กลยุทธ์ที่ 1 คุณธรรม นำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 4 กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้เต็มตามศักยภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม 8 ประการ

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

จุดเน้นของโรงเรียน

สะอาด บรรยากาศน่าอยู่

ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม

นำชุมชน สืบค้นภูมิปัญญาไทย

 
 
Visitors: 213,598