ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 93 83 176
ม.2 89 92 181
ม.3 92 83 175
รวม ม.ต้น 274 258 532
ม.4 50 52 102
ม.5 42 71 113
ม.6 45 63 108
รวม ม.ปลาย 137 186 323
รวมทั้งสิ้น 411 444 855


บุคลากรทางการศึกษา ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 1 3
ครู 16 29 45
ครูอัตราจ้าง 2 4 6
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 5 8 13
Visitors: 175,438