หน้าแรก

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
"พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
เพื่อตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชนและในระดับโลก
เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม กระตุ้นจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยกและนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์
การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการกำจัดขยะภายในสถานศึกษา

 
พบผู้ปกครอง 2 มิถุนายน 2561  
   
      นายกอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน ช่วยเหลือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  • นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ

  • ให้โอวาทกับนักเรียน

  • นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ

ติดตามภาพงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนได้ใน "อัลบัมภาพกิจกรรม" ทางด้านซ้ายมือ ขอขอบพระคุณ....
ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html

Visitors: 181,824